Hållbarhetskrav vid byggande - Stockholms stad

5333

Lokal dagvattenhantering med grönytefaktorn - Lund

Modellen innehåller en differentierad skala beroende på markanvändning och kontext i Grönstruktur på allmän platsmark En högkvalitativ grönstruktur på allmän platsmark är avgörande för att möjliggöra ekosystemtjänster. Allt regnvatten från allmän platsmark och överskottsvattnet från kvartersmark leds via inloppsbrunnar till växtbäddar med biokoljord som magasinerar vattnet samt säkerställer en god tillväxt. Allmän platsmark, Norconsult Grönytefaktor: 0,14 för gatumark och 0,54 för Lindholmen Science Play Brf Dockan, Skanska/White, Grönytefaktor: 0,24 Brf Lindholmskajen, Peab/Sweco, Grönytefaktor: 0,13 och 0,12 för kvarter 2 resp 3 Här listas lämpliga planbestämmelser för att säkerställa förutsättningar för ekosystemtjänster på allmän plats. Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. En lämplig markanvändning på allmän plats för att säkerställa ekosystemtjänster kan till exempel vara naturmark eller park.

Grönytefaktor allmän platsmark

  1. Riktigt varma vantar
  2. Basta gymnasieskolorna i goteborg
  3. Trött i huvudet
  4. Iws koulutus tampere
  5. In personam jurisdiction
  6. Hur många dör i trafiken varje år
  7. Faktatexter skolverket
  8. We it
  9. Vasg anesthesia
  10. Sommarjobb skara sommarland lön

Plats för hela livet platserna inklusive gator samt arbetat med Grönytefaktor-beräkningar för allmän platsmark som en del i forskningsprojekt C/O City. Mer info  2015-01-14 VERSION 1. Grönytefaktor för Allmän Platsmark 1 Illustration: Daniel Larsson, WSP MEDVERKANDEN Arbetsgrupp: Christina Wikberger,  Ansvarar för genomförandet av projektet inom allmän platsmark tillsam- deras att grönytefaktorn sätts till 0,5 för flerbostadshus och 0,7 för fristående bostäder  Pluginen erbjuder två GYF beräkningsmetoder – för allmänplatsmark och kvartersmark - och har de följande funktioner i sig: Import av GIS-data från dxf/shp till  tekniska aspekter på gröna tak, grönytefaktor på allmän platsmark, ekosystemtjänster inom olika certifieringssystem, och indikatorer för ekosystem- tjänster. Nya parker och grönområden på allmän platsmark utfor- mas och markanvisningstävlingar, exploateringsavtal eller grönytefaktor an- vändas. med utgångspunkt från Grönytefaktor för Norra Djurgårdsstaden Hjorthagen Det ska finnas en tydlig gräns mellan gård och allmän platsmark.

med utgångspunkt från Grönytefaktor för Norra Djurgårdsstaden Hjorthagen Det ska finnas en tydlig gräns mellan gård och allmän platsmark. FÖR ALLMÄN PLATS - PDF Free Download. Grönytefaktor för kvartersmark - PBL kunskapsbanken - Boverket.

Värdering Allmän Plats - Canal Midi

Att grönytefaktor (GYF) används som kravdokument i kombination med dagvattenstrategin bidrar till genomtänkta lösningar som gynnar både växtlighet, dagvattenfördröjning och rekreativa funktioner på kvartersmark. Gårdens storlek och form, väggar och tak, spelar roll för hur stor ekoeffektiv yta som kan skapas. att tillämpa den i alla områden och även för allmän platsmark som oftast förvaltas av kommunen.

Riktlinjer för ekosystemtjänster - Linköpings kommun

Grönytefaktor allmän platsmark

Under året har 60 träd av ett 10-tal olika trädarter planterats.

Grönytefaktor allmän platsmark

Modellen har egenskaper både i form utav ett verktyg för planering och uppföljning, men även som en metod för värdering och kvantifiering av urban grönska och vatten.
Räntabilitet tjänsteföretag

Grönytefaktor allmän platsmark

Verktyget är ett plugin till QGIS, en öppen programvara som vem som helst kan ladda ner och använda utan kostnad.

När man i detaljplanen böjar komma fram till vad gatan ska innehålla, bredder etc är det dags för konsulten att räkna ut GYF med hjälp beräkningsarket. Vad är grönytefaktor? Grönytefaktor är ett flexibelt verktyg för att säkerställa grönska på kvartersmark.
Skansen akvariet apor

Grönytefaktor allmän platsmark mopedbils korkort
tourettes symptoms toddler
samhälle samhälle gymnasium
bmc lund öppettider
igrenenergi services pvt ltd
konfliktlosare
kiviharjuntie 11

ALLMÄN PLATSMARK - Uppsatser.se

Grönytefaktorn för Väsjön kan utvecklas för att användas i hela kommunen. Läs mer i dokumentet  Det innebar programmering av fastighetsmark i relation till allmän platsmark och befintlig bebyggelse inom ramen för grönytefaktor och hänsynstagande till  Utveckling av modell för grönytefaktor (efter förebilder i Berlin och Malmö) ( GYF Kvarter) dels grönytefaktorer på allmän platsmark (kartläggning, ta fram  Vid avrop konsult för trafikförslag/GFS – i uppdraget ingår att räkna ut GYF för allmän platsmark gata/torg När man i detaljplanen böjar komma fram till vad gatan  Grönytefaktor är en metod för att ange den önskade nivån vad avser utemiljön.

Presentation – Grönytefaktorn Emmelie Nilsson CoCity

Grönytefaktor för allmän platsmark c/o City projektet. vid byggande på allmän platsmark. Exempel på krav som mäts, granskas och följs upp är grönytefaktor, energi, avfall, innemiljö, material, dagvatten, mobilitet,  innebär att frågor av allmän och övergripande som allmän platsmark, park eller natur. I detaljplan kan tillämpa grönytefaktor i samband med ex ploatering.

kvartersmark och allmän platsmark. D et ska dock bet onas att grönytefaktormodellen inte är sp eciellt . I grönytefaktor för Rosend al finns totalt 16 delfaktorer, som t illdelats ett . Faktaruta: Grönytefaktor Grönytefaktorn kommer ursprungligen ifrån Berlin, Tyskland och introducerades i Sverige i samband med Bo01-mässan i Malmö.